MKP výpočty a CAE simulácie

Ponúkame služby spojené s pevnostnými výpočtami, používajúc odborné poznatky a nadobudnuté skúsenosti.

Pevnostné výpočty MKP v programoch Simcenter 3D a Femap

Táto ponuka je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú rýchlo skontrolovať pevnosť svojho konštrukčného návrhu,  ale nemajú príslušný softvér, ani potrebnú kvalifikáciu.

Firma GM System  s využitím odborných znalostí a skúseností získaných pri pevnostných výpočtoch, poskytuje široký rozsah výpočtových služieb, ako napr. : statické, dynamické, nelineárne, únavové, tepelné, prietokové a optimalizačné. Na tento účel používame programy Simcenter 3D a FEMAP.

Klienti využívajúci naše služby, môžu získať komplexné informácie o projekte :

  • posúdenie pevnosti konstrukcie
  • identifikácia kritických miest
  • kontrola maximálneho zaťaženia, ktoré pôsobí na konštrukciu
  • optimalizačné návrhy,  zmenou geometrie a výberom vhodných materiálov
GM System služby

Viac informácií na tému služieb v oblasti výpočtov a simulácií