Výpočty a simulácie

Ponúkame služby spojené s pevnostnými výpočtami, používajúc odborné poznatky a nadobudnuté skúsenosti.

Pevnostné výpočty MKP v programoch Simcenter 3D a Femap

Táto ponuka je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú rýchlo skontrolovať silu svojho konštrukčného návrhu,  ale nemajú príslušný softvér, ani potrebnú kvalifikáciu.

Firma GM System  s využitím odborných znalostí a skúseností získaných pri pevnostných výpočtoch, poskytuje široký rozsah výpočtových služieb, ako napr. : statické, dynamické, nelineárne, únavové, tepelné, prietokové a optimalizačné. Na tento účel používame programy Simcenter 3D a FEMAP.

Klienti využívajúci naše služby, môžu získať komplexné informácie o projekte :

  • posúdenie pevnosti konstrukcie
  • identifikácia kritických miest
  • kontrola maximálneho zaťaženia, ktoré pôsobí na konštrukciu
  • optimalizačné návrhy,  zmenou geometrie a výberom vhodných materiálov
GM System služby
GM System služby

Simulácia vstrekovania polymérov v systéme Moldex3D

Simulácia procesu vstrekovania polymérových materiálov v systéme Moldex3D umožňuje kontrolu technologickej správnosti modelu výlisku, už v začiatočnom štádiu realizácie projektu.

Analýza materiálového toku v dutine vstrekovacej formy umožňuje odhaliť konštrukčné chyby a potencionálne technologické problémy, ako napríklad: vzduchové dutiny, spojovacie čiary, či nerovnomerné vyplnenie.

Pokročilá výpočtová technológia, používaním hybridnej 3D siete konečných prvkov, je ideálnym riešením pre všetky druhy výliskov: hrubostenných, tenkostenných a výliskov s veľkým rozdielom v hrubosti stien. Simulácia tiež umožňuje kontrolu konštrukcie vstrekovacej formy, čo vedie k optimalizácii gepometrie vtokového a chladiaceho systému.

Okrem iného je možné predpovedanie veľkosti a smeru deformácií formy a včasné zmeny v konštrukcii, s cieľom získania produktu požadovanej geometrie. Vďaka digitálnej analýze, sme schopný optimalizovať proces vstrekovania, bez nutnosti veľkého počtu nákladných fyzických testov.

Viac informácií na tému služieb v oblasti výpočtov a simulácií