značky

Požiadajte o preplatenie školenia Úrad práce a nájdite si lepšiu prácu

 

Čo sa naučíte na školeniach od GM System

Spoločnosť GM System je oficiálnym partnerom spoločnosti Siemens PLM. Máme profesionálny tím školiteľov a vydávame certifikáty, s partnerským logom spoločnosti Siemens, ktoré Vám zaručia uplatnenie a doklad o profesionalite. Školenia sú rozdelené do niekoľkých kategórií a je na Vás , ktoré školenie si vyberiete pre uplatnenie vo vašom okrese. Školíme systémy Solid Edge, NX CAD a NX CAM. Solid Edge je 3D modelovací systém triedy “mid-range” a po zvládnutí školenia, nájdete uplatnenie ako konštruktér v strojárskych spoločnostiach alebo ako produktový dizajnér. Systém NX CAD je používaný vo svete automotivu a na Slovenku nájdete široké uplatnenie v spoločnostiach, ktoré pracujú v tomto priestore ale aj v bežných konštrukčných kanceláriách a strojárskych firmách. NX CAM je systém v ktorom sa programuje obrábanie na CNC strojoch pomocou CAM nástrojových dráh. Ak sa chcete stať CAM programátorom a zvýšiť svoj príjem v tejto oblasti, kurz NX CAM je pre Vás.

Každému uchádzačovi vieme po konzultácii odporučiť, to, čo by mu najviac vyhovovalo a poradiť mu na jeho ceste za lepším zamestnaním.

Naše systémy využívajú najväčšie svetové špičky. Aj v našich článkoch sa môžete dozvedieť viac o spoločnostiach ako Ducati, SpaceX, Hyundai.

značky

 

Školenie by som potreboval, ale nemôžem si ho finančne dovoliť, čo teraz?

Presne pre to, aby ste si mohli nájsť lepšiu prácu a nemuseli platiť školenie, ktoré si nemôžete dovoliť, vznikol program KOMPAS +, ktorý poskytuje Úrad práce cez Operačný program ľudské zdroje. Nižšie sa dočítate o presných informáciách o programe KOMPAS +. Pokiaľ potrebujete presné informácie, dozviete sa ich aj na vašom Úrade práce. Nižšie uvedené informácie sme získali priamo zo stránky upsvr.gov.sk

 

 

KOMPAS+

pre uchádzačov o zamestnanie okrem Bratislavského samosprávneho kraja

(platné od 02.09.2019)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny okrem Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje pre uchádzačov o zamestnanie poskytovanie príspevkov na kompetenčný kurz.

Kompetenčný kurz je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať po ukončení kompetenčného kurzu, s cieľom nadobudnúť vybrané kľúčové kompetencie – komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií), osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií), počítačové zručnosti a jazykové zručnosti.

V prípade záujmu o poskytnutie príspevkov na kompetenčný kurz si uchádzač o zamestnanie môže zvoliť kompetenčný kurz a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý kurz zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre uchádzača o zamestnanie kompetenčný kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kompetenčného kurzu.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o poskytnutie príspevkov na kompetenčný kurz si sám z verejne dostupných kurzov vyberie konkrétny kurz, o ktorý má záujem. Najneskôr 14 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom kurzu predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na poskytnutie príspevku na kompetenčný kurz (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA KOMPETENČNÝ KURZ).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  1. časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
  2. časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Prílohou požiadavky je:

– vyhlásenie (príloha č. 1 požiadavky), v ktorom uchádzač o zamestnanie uvedie, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť,

– dokument, ktorým bude preukázaná možnosť uplatnenia sa na trhu práce po absolvovaní kurzu a ktorý je aktuálny v čase podania požiadavky, napr.:

  • zoznam voľných pracovných miest zverejnený úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom sa nachádza pracovná pozícia,
  • inzerát, ktorý obsahuje informácie o pracovnej pozícii a zamestnávateľovi a ktorý je uverejnený na dôveryhodnom pracovnom portáli (www.istp.skwww.profesia.skwww.kariera.sk a pod.),
  • hodnoverný prísľub zamestnávateľa,
  • iný relevantný dokument.

Keďže na príspevky na kompetenčný kurz nie je právny nárok, nie sú automaticky schválené každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý si o ne požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú požiadavku posudzuje osobitne na základe individuálneho zhodnotenia efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti poskytnutia príspevku na kompetenčný kurz.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy bude kurz akceptovaný len vtedy, ak časť kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako 50 % (táto podmienka sa vzťahuje na počet hodín kurzu a zároveň aj na počet dní vyučovania).

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nepodporí kompetenčný kurz, ak v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil uchádzačovi o zamestnanie rovnaký kompetenčný kurz v zmysle § 43/§ 46/ § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou posúdenia úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je aj preverenie, či cena uvedená na potvrdení poskytovateľa kompetenčného kurzu spĺňa odporúčané maximálne cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváliuzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov na kompetenčný kurz (ďalej len „dohoda“), v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých budú uchádzačovi o zamestnanie príspevky poskytnuté. Bez uzatvorenia dohody nie je možné príspevky na kompetenčný kurz uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť.

Uchádzač o zamestnanie, s ktorým úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorí dohodu, je povinný nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kurz v predpokladanom termíne.

Kompetenčné kurzy sú podporované prostredníctvom príspevku na kurzovné a príspevku na cestovné a stravné. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie po ukončení kompetenčného kurzu v zmysle uzatvorenej dohody príspevok na kurzovné vo výške 100 % nákladov na kompetenčný kurz a príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eur za jeden vyučovací deň na základe žiadosti o úhradu príspevkov  na kompetenčný kurz predloženej do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov na kompetenčný kurz je možné získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.