NX CAM - pokročilý CAD systém

NX CAM je najkomplexnejšie a najflexibilnejšie riešenie na podporu výrobného procesu.
Ponúka moderný a ľahko ovládateľný mechanizmus pre programovanie strojov a robotov.

Čo ponúka NX CAM?

NX (predtým Unigraphics) je integrovaný systém typu CAD / CAM / CAE,  štandardne používaný v mnohých priemyselných odvetviach. Konzistentné prostredie poskytuje bohatú sadu moderných technických nástrojov určených na podporu rozvoja produktu v každej fáze jeho “života”, od konceptu cez technické riešenia, jeho analýzu a verifikáciu, až po výrobný procesu.

NX vytvára silnú skupinu PLM (Product Lifecycle Management ang :. Riadenie životného cyklu výrobku), ktorý sa používa aj v tých najnáročnejších priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, dizajn, letecký priemysel alebo výroba nástrojov.

NX je modulárny systém, ktorý ponúka optimálne prispôsobenie programu k individuálnym potrebám užívateľa. Asociativita vyskytujúca sa medzi rôznymi aplikáciami systému poskytuje integráciu v rôznych fázach vývoja produktu. Zmeny vykonané na modeli výrobku sa automaticky prejavia v súvisiacich aplikáciách, ktoré výrazne skracujú čas a znižujú náklady.

nx cam 1500b

NX CAM: Komplexnosť a flexibilita

2,5-osé frézovanie
Systém ponúka veľkú flexibilitu, čo sa týka geometrie, ktorá má generovať dráhu nástroja. Pre 2D geometriu sú dostupné hrubovacie a dokončovacie operácie generované na základe hraníc obrobku, ktoré môžu byť získané nielen z 2D výkresu ale aj z plošného alebo objemového modelu.

3-osé frézovanie
NX CAM poskytuje širokú škálu spoľahlivých 3-osích operácií, na zabezpečenie najvyššej kvality opracovávaných povrchov. Rozmanitosť možností a nastavenia vám umožní plnú kontrolu nad generovanými dráhami nástroja a dovoľuje široký rozsah použitia.

Vysokorýchlostné obrábanie (HSM)
NX CAM poskytuje úplnú podporu pre HSM obrábanie, čo umožňuje obrábanie tvrdých materiálov. Elimináciou zbytočných dráh, môžeme zdokonaliť kvalitu povrchu a dramaticky znížiť čas potrebný na dokončenie obrobku. Nástrojové dráhy NX CAM obsahujú prvky potrebné na obrábanie HSM, ako sú zaoblené rohy, trochoidné frézovanie, kruhové nábehy a výbehy a redukcia posuvu v rohoch.

4- a 5-osé frézovanie
NX CAM umožňuje rýchle a presné obrábanie určené pre 4 a 5 osové stroje. Operácie tohoto druhu sa používajú pre frézovanie povrchov a obrobkov s vysokým stupňom zložitosti, kde sa môžu vyskytnúť aj záporné uhly. Sú používané všade tam, kde je potrebná vysoká presnosť obrábanej plochy, pri výraznom skrátení doby spracovania.

nx cam 1200b
nx cam 1200bb

Sústruženie
Systém ponúka široké spektrum možností programovania sústruhov. Poskytuje celý rad stratégií pre vedenie dráhy nástroja, ako pre hrubovacie operácie, tak aj pre dokončovacie operácie. Výsledkom je optimalizácia procesu výroby. V prípade neštandardných prvkov, môžete ručne viesť dráhu nástroja pomocou geometrie modelu

Sústruženie s frézovaním
Systému poskytuje rýchle a jednoduché programovanie frézovacích operácií (frézovanie, vŕtanie), s využitím všetkých osí, ktorými je vybavené zariadenie (C, Y, B).

Obrábanie na multifunkčných strojoch
NX CAM umožňuje komplexnú podporu pre pokročilé sústružnícke-frézovacie centrá. Bez ohľadu na to, či stroj pracuje v sériovej výrobe alebo kusovej, systém poskytuje plnú softvérovú podporu aj pre také zariadenia, ako sú, viac vretenové sústruhy, synchrónne operácie s viacerými hlavami a iné vybavenie, ktoré dokáže byť naprogramované pomocou NC kódu (napr. odobratie materiálu po obrábaní, koníka po sústružení).

Vŕtanie
Vŕtacie operácie dostupné v NX CAM sú vŕtanie, vystružovanie, vyvrtávanie, rezanie závitov, a ďalšie zo skupiny tzv. vŕtacích cyklov. Okrem klasického prístupu, ručným zadávaním geometrie, systém rovnako umožňuje automatizáciu procesu.

Rezanie drôtom
NX CAM podporuje elektro-erozívne rezanie drôtom v 2- a 4-osích režimoch. Na zhotovenie obrobku môže byť použitý priestorový alebo 2D model.

Kontrola dráh nástroja a obrábanie
NX CAM umožňuje okamžité zobrazenie dráhy nástroja s následným zobrazením úberu materiálu. Okrem toho je možné dynamicky zväčšovať a zmenšovať alebo otáčať a posúvať pozorovanú oblasť.

Simulácia práce stroja
Simulácia práce stroja je nenahraditeľným prvkom verifikácie v CAM systéme, a to najmä pri programovaní 5-osových strojov alebo moderných multi-osových strojov. Kontrola obrábania na virtuálnom stroji v počítači pred spustením programov na skutočnom stroji, zvyšuje jeho bezpečnosť a vylučuje prípadné chyby. NX CAM ponúka dva základné režimy simulácie: prvý umožňuje simulovať prevádzku obrábacieho stroja na základe dráhy nástroja, druhým je použitie tzv. externého (nezávislého na NX CAM-e) systému. Vďaka špeciálne vyvinutým systémom pre jednotlivé riadiace systémy, virtuálny stroj obrába na základe skutočného NC kódu generovaného postprocesorom pre stroj. To znamená, že máme reálnu predstavu o pohyboch vykonávaných na reálnom zariadení.

Synchronizácia nástrojových hláv
Vstavaný manažér pre synchronizáciu vám umožní pohodlne pracovať na strojoch s viac ako jednou nástrojovou hlavou. Synchronizačná funkcia umožňuje naprogramovať multi-vreteno a multi-hlavu stroja v komfortnom grafickom rozhraní a simulovať pohyby celého stroja.

gm system 1200 cam
nx cam 1200d

Synchrónne modelovanie
NX CAM má schopnosť priamej úpravy geometrie obrobku a nástroja používaného v obrábacom procese.

Postprocesory
Systém poskytuje nástroje pre vytváranie a úpravu postprocesorov. Post Builder vám umožní pripraviť postprocesor za použitia rady prehľadných dialógov. Pre klientov s technickou podporou je na webových stránkach výrobcu k dispozícii databáza postprocesorov. Obsahuje stovky príkladov postprocesorov pre rôzne typy strojov. Ďalším dôležitým nástrojom je Post Configurator, vrátane databázy Ready-Made, ktorá obsahuje predkonfigurované osvedčené stroje umožňujúce aktiváciu a deaktiváciu postprocesorov v komfortnom grafickom rozhraní.

Programovanie robotov
Programovanie robotov je jedným z najnovších modulov NX – NX CAM Robotics – stále rozvíjaný na základe najnovších poznatkov z obsluhy priemyselných robotov. Tento systém umožňuje úplnú vizualizáciu pracovného ramena robota, rovnako ako optimálne programovanie pohybov všetkých osí s detekciou kolízií.

Frézovanie turbín (Turbomachinery)
Používa pre automatické programovanie obrábania lopatiek turbín. Umožňuje rýchlo generovať hrubovacie operácie, dokončovanie a zbytkové obrábanie – aj na poškodených a nepresných modeloch turbín s pokročilou kontrolou hladkých dráh nástroja.

NX CAM: Programovanie robotov

NX CAM Robotics je určený pre programovanie priemyselných robotov. Umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom, s relatívne malým úsilím programátora, ovládanie najpopulárnejších viacosových robotov. Zabezpečuje rýchle programovanie najznámejších technológií používaných pre tento typ strojov: zváranie, leštenie, “ľahké” obrábanie, ohraňovanie, lepenie, atď . Jedná sa o rozšírenie CAM systému NX, široko používaného pre programovanie CNC obrábacích strojov.

Vďaka tomu, eliminuje potrebu dlhých a nákladných školení programátorov, pretože robota možno považovať za ďalší stroj. Možnosť použitia bežných operácií CAM-u (automatické dráhy na plochách, hranice alebo oblasti) – namiesto použitia bodov a kriviek – je obrovskou výhodou tohto riešenia.

robotická ruka
robotická ruka 1

Programovanie robotov v prostredí NX CAM tiež využíva ďalšie funkcie, ktoré sú typické pre CAM, ako asociativita 3D modelov a automatické generovanie dráh po zmene modelu. Rovnaký projekt NX, môže byť spracovaný na rôznych strojoch alebo robotoch rôznych typov alebo od rôznych výrobcov.

Simulácia celého robota je dôležitým nástrojom pri príprave správnej technológie tiež je možné skontrolovať a vybrať najlepšiu možnosť obrábania. Pohyb robotického ramena, vybaveného rôznymi nástrojmi musí brať do úvahy celý rad elementov obsiahnutých v systéme stroja, ako je napríklad zásobník nástrojov, palety, stĺpy a steny výrobnej haly, a dokonca aj prítomnosť ďalších robotov. NX je schopný detekovať nielen kolízie medzi všetkými týmito prvkami, ale aj približovanie sa k nim. Je signalizovaný rozsah prekročenia osí robota a limitov kinematiky.

Vďaka modernému a premyslenému rozhraniu systému umožňuje vysokú automatizáciu dokonca aj tých najzložitejších procedúr.

Priemyselný robot má aspoň o jednu os viac ako päťosové obrábacie stroje. Do ich riadiacich systémov boli vpísané tzv. “pravidlá robota.” Jedným z nich je orientácia nástroja, teda otáčanie ramena okolo osi kolmej k povrchu obrobku. Toto je šiesta os voľnosti, ktorá nie je typická pre konvenčné frézovacie rezné nástroje. Nástroje robota môžu mať akýkoľvek tvar, takže sa môžu orientovať v akomkoľvek smere: konštantne alebo relatívne vzhľadom k dráhe nástroja.

ABB robot
robot - leštenie

Ďalšie pravidlo sa vzťahuje na otočný stôl, na ktorom je obrobok namontovaný. Toto je siedma a “prebytočná” os, a preto môžete zvoliť pohyb stola v fixným smerom osi nástroja alebo meniť smer nástroja pri fixnom, ale ľubovoľnom uhle stola.

Iné pravidlo sa vzťahuje na koľaj, po ktorej sa robot pohybuje. Koľaj zväčšuje obrábací priestor. Môžete si zvoliť pohyb robota na koľajnici bez otáčania na strany, stála ale akákoľvek pozícia na koľaji a tiež bočné naklonenia ako tiež simultánny pohyb po koľaji s náklonom na strany. Programovanie a simulácia NX CAM Robotics prebieha v tzv. “Off-line” móde, bez prerušenia práce robota. Šetrí to veľké množstvo času v porovnaní s učením robota.

Hlavnými oblasťami použitia “obrábacích” robotov je obrábanie ľahko obrobiteľných materiálov, ako je hliník, drevo, plast, a rôzne peny. Pre tuhšie materiály, môžu vykonávať operácie, ako ohraňovanie, brúsenie, leštenie – kde sú sily malé. Ostatné operácie zahŕňajú rezanie, zváranie, maľby a nátery keramiky. Nehovoriac o ne-obrábacích operáciách, ako je montáž, ukladanie, balenie, práca v sklade, atď.

Modul Robotics je doplnok (add-on) pre NX CAM. Obsahuje simulátory a postprocesory pre roboty (Rapid S4, S4C, S4C + IRC5), KUKA (KRL KRC 1/2/3/4), Fanuc (TPE RJ2, RJ3, R30iA, R30iB), a riadiaci systém Sinumerik. Databáza robotov a strojov je stále rozširovaná výrobcom. Môžete si tiež objednať akýkoľvek postprocesor a simulovať akéhokoľvek robota, ktorý nie je v databáze NX CAM.

kinematika robota

NX CAM: Postprocesory

Komplexné služby pre prispôsobenie NX CAM systému pre prácu s CNC strojmi a robotmi.

Firma GM System má dlhoročné skúsenosti s prípravou postprocesorov, simuláciou strojov a implementáciou NX CAM / CAM Express.

Naši zákazníci oceňujú odbornosť a profesionalitu našich riešení. Pomáhame spoločnostiam, ktoré ešte len začínajú v oblasti obrábania na CNC strojoch – pomáhame, vyriešiť prípadné sporné otázky týkajúce sa programovania strojov, alebo výberu správneho riadiaceho systému.
Spolupracujeme aj so skúsenými užívateľmi našich systémov – vytvárame postprocesory s pokročilými možnosťami a funkciami – aj pre špeciálne požiadavky

postprocesory2
posprocesory1

Na základe dlhoročných skúseností ponúkame:

 • Postprocesory určené pre stroje so štandardným použitím (plné využitie funkcií stroja) – pripravené na základe databázy postprocesorov, osvedčených v praxi na viacerých strojoch.
 • Zvláštne postprocesory vytvorené v súlade s potrebami zákazníka, vrátane špeciálnych požiadaviek pre funkciu stroja, prácu v NX CAM, formát NC kódu, atď
 • Príprava nezávislého modelu stroja používaného na simuláciu prevádzky stroja.
 • Pomoc pri zhotovení 3D modelu stroja pre potreby simulačných prác.
 • Aktualizácia postprocesorov a simulácií o najnovšie funkcie, ktoré sa objavujú v nových verziách NX CAM.
 • Implementácia a kontrola funkčnosti postprocesoru a simulácie u zákazníka priamo na CNC strojoch.
 • Pomoc pri zavádzaní CNC strojov bez dát / pokynov pre ich programovanie.
 • Podporujeme prakticky všetky komerčne dostupné riadiace systémy pre obrábacie centrá, sústruhy, viacúčelové centrá a drátorezy.
 • Podporujeme najobľúbenejších robotov na trhu v off-line programovaní súčasne s nevyhnutnou simuláciou pohybu robota.
postprocesory3

Požiadavky NX CAM

Minimálne hardvérové požiadavky pre NX CAM 11

Operačný systém (*) Microsoft Windows 7 64-bit Professional oraz Enterpris, Microsoft Windows 8 oraz 8.1, Microsoft Windows 10
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.10.3
Prehliadač Internet Explorer 10 alebo 11
Procesor Intel Core 2 Duo 2.0 alebo 2.2 GHz
RAM 8 GB (16 odporúčané)
Grafická karta** S podporou 3D grafiky a rozlíšením OpenGL 1280 x 1024 (alebo vyšš
Voľného miesta na disku min. 15 GB
Ostatné Środowisko wykonawcze języka Java

*    Systemy operacyjne Windows XP oraz Windows Vista zostały wycofane z oferty firmy Microsoft. Firma Siemens PLM Software nie zaleca, aby NX11 był instalowany na tych platformach.

**    Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników, zalecanego systemu operacyjnego oraz dedykowanych stacji roboczych są dostępne na stronie producenta oprogramowania firmy Siemens lub w dokumentacji oprogramowania.

NX CAM: Na stiahnutie

+
O programe

Čo ponúka NX CAM?

NX (predtým Unigraphics) je integrovaný systém typu CAD / CAM / CAE,  štandardne používaný v mnohých priemyselných odvetviach. Konzistentné prostredie poskytuje bohatú sadu moderných technických nástrojov určených na podporu rozvoja produktu v každej fáze jeho “života”, od konceptu cez technické riešenia, jeho analýzu a verifikáciu, až po výrobný procesu.

NX vytvára silnú skupinu PLM (Product Lifecycle Management ang :. Riadenie životného cyklu výrobku), ktorý sa používa aj v tých najnáročnejších priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, dizajn, letecký priemysel alebo výroba nástrojov.

NX je modulárny systém, ktorý ponúka optimálne prispôsobenie programu k individuálnym potrebám užívateľa. Asociativita vyskytujúca sa medzi rôznymi aplikáciami systému poskytuje integráciu v rôznych fázach vývoja produktu. Zmeny vykonané na modeli výrobku sa automaticky prejavia v súvisiacich aplikáciách, ktoré výrazne skracujú čas a znižujú náklady.

nx cam 1500b
+
Funkcie

NX CAM: Komplexnosť a flexibilita

2,5-osé frézovanie
Systém ponúka veľkú flexibilitu, čo sa týka geometrie, ktorá má generovať dráhu nástroja. Pre 2D geometriu sú dostupné hrubovacie a dokončovacie operácie generované na základe hraníc obrobku, ktoré môžu byť získané nielen z 2D výkresu ale aj z plošného alebo objemového modelu.

3-osé frézovanie
NX CAM poskytuje širokú škálu spoľahlivých 3-osích operácií, na zabezpečenie najvyššej kvality opracovávaných povrchov. Rozmanitosť možností a nastavenia vám umožní plnú kontrolu nad generovanými dráhami nástroja a dovoľuje široký rozsah použitia.

Vysokorýchlostné obrábanie (HSM)
NX CAM poskytuje úplnú podporu pre HSM obrábanie, čo umožňuje obrábanie tvrdých materiálov. Elimináciou zbytočných dráh, môžeme zdokonaliť kvalitu povrchu a dramaticky znížiť čas potrebný na dokončenie obrobku. Nástrojové dráhy NX CAM obsahujú prvky potrebné na obrábanie HSM, ako sú zaoblené rohy, trochoidné frézovanie, kruhové nábehy a výbehy a redukcia posuvu v rohoch.

4- a 5-osé frézovanie
NX CAM umožňuje rýchle a presné obrábanie určené pre 4 a 5 osové stroje. Operácie tohoto druhu sa používajú pre frézovanie povrchov a obrobkov s vysokým stupňom zložitosti, kde sa môžu vyskytnúť aj záporné uhly. Sú používané všade tam, kde je potrebná vysoká presnosť obrábanej plochy, pri výraznom skrátení doby spracovania.

nx cam 1200b
nx cam 1200bb

Sústruženie
Systém ponúka široké spektrum možností programovania sústruhov. Poskytuje celý rad stratégií pre vedenie dráhy nástroja, ako pre hrubovacie operácie, tak aj pre dokončovacie operácie. Výsledkom je optimalizácia procesu výroby. V prípade neštandardných prvkov, môžete ručne viesť dráhu nástroja pomocou geometrie modelu

Sústruženie s frézovaním
Systému poskytuje rýchle a jednoduché programovanie frézovacích operácií (frézovanie, vŕtanie), s využitím všetkých osí, ktorými je vybavené zariadenie (C, Y, B).

Obrábanie na multifunkčných strojoch
NX CAM umožňuje komplexnú podporu pre pokročilé sústružnícke-frézovacie centrá. Bez ohľadu na to, či stroj pracuje v sériovej výrobe alebo kusovej, systém poskytuje plnú softvérovú podporu aj pre také zariadenia, ako sú, viac vretenové sústruhy, synchrónne operácie s viacerými hlavami a iné vybavenie, ktoré dokáže byť naprogramované pomocou NC kódu (napr. odobratie materiálu po obrábaní, koníka po sústružení).

Vŕtanie
Vŕtacie operácie dostupné v NX CAM sú vŕtanie, vystružovanie, vyvrtávanie, rezanie závitov, a ďalšie zo skupiny tzv. vŕtacích cyklov. Okrem klasického prístupu, ručným zadávaním geometrie, systém rovnako umožňuje automatizáciu procesu.

Rezanie drôtom
NX CAM podporuje elektro-erozívne rezanie drôtom v 2- a 4-osích režimoch. Na zhotovenie obrobku môže byť použitý priestorový alebo 2D model.

Kontrola dráh nástroja a obrábanie
NX CAM umožňuje okamžité zobrazenie dráhy nástroja s následným zobrazením úberu materiálu. Okrem toho je možné dynamicky zväčšovať a zmenšovať alebo otáčať a posúvať pozorovanú oblasť.

Simulácia práce stroja
Simulácia práce stroja je nenahraditeľným prvkom verifikácie v CAM systéme, a to najmä pri programovaní 5-osových strojov alebo moderných multi-osových strojov. Kontrola obrábania na virtuálnom stroji v počítači pred spustením programov na skutočnom stroji, zvyšuje jeho bezpečnosť a vylučuje prípadné chyby. NX CAM ponúka dva základné režimy simulácie: prvý umožňuje simulovať prevádzku obrábacieho stroja na základe dráhy nástroja, druhým je použitie tzv. externého (nezávislého na NX CAM-e) systému. Vďaka špeciálne vyvinutým systémom pre jednotlivé riadiace systémy, virtuálny stroj obrába na základe skutočného NC kódu generovaného postprocesorom pre stroj. To znamená, že máme reálnu predstavu o pohyboch vykonávaných na reálnom zariadení.

Synchronizácia nástrojových hláv
Vstavaný manažér pre synchronizáciu vám umožní pohodlne pracovať na strojoch s viac ako jednou nástrojovou hlavou. Synchronizačná funkcia umožňuje naprogramovať multi-vreteno a multi-hlavu stroja v komfortnom grafickom rozhraní a simulovať pohyby celého stroja.

gm system 1200 cam
nx cam 1200d

Synchrónne modelovanie
NX CAM má schopnosť priamej úpravy geometrie obrobku a nástroja používaného v obrábacom procese.

Postprocesory
Systém poskytuje nástroje pre vytváranie a úpravu postprocesorov. Post Builder vám umožní pripraviť postprocesor za použitia rady prehľadných dialógov. Pre klientov s technickou podporou je na webových stránkach výrobcu k dispozícii databáza postprocesorov. Obsahuje stovky príkladov postprocesorov pre rôzne typy strojov. Ďalším dôležitým nástrojom je Post Configurator, vrátane databázy Ready-Made, ktorá obsahuje predkonfigurované osvedčené stroje umožňujúce aktiváciu a deaktiváciu postprocesorov v komfortnom grafickom rozhraní.

Programovanie robotov
Programovanie robotov je jedným z najnovších modulov NX – NX CAM Robotics – stále rozvíjaný na základe najnovších poznatkov z obsluhy priemyselných robotov. Tento systém umožňuje úplnú vizualizáciu pracovného ramena robota, rovnako ako optimálne programovanie pohybov všetkých osí s detekciou kolízií.

Frézovanie turbín (Turbomachinery)
Používa pre automatické programovanie obrábania lopatiek turbín. Umožňuje rýchlo generovať hrubovacie operácie, dokončovanie a zbytkové obrábanie – aj na poškodených a nepresných modeloch turbín s pokročilou kontrolou hladkých dráh nástroja.

+
Programovanie robotov

NX CAM: Programovanie robotov

NX CAM Robotics je určený pre programovanie priemyselných robotov. Umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom, s relatívne malým úsilím programátora, ovládanie najpopulárnejších viacosových robotov. Zabezpečuje rýchle programovanie najznámejších technológií používaných pre tento typ strojov: zváranie, leštenie, “ľahké” obrábanie, ohraňovanie, lepenie, atď . Jedná sa o rozšírenie CAM systému NX, široko používaného pre programovanie CNC obrábacích strojov.

Vďaka tomu, eliminuje potrebu dlhých a nákladných školení programátorov, pretože robota možno považovať za ďalší stroj. Možnosť použitia bežných operácií CAM-u (automatické dráhy na plochách, hranice alebo oblasti) – namiesto použitia bodov a kriviek – je obrovskou výhodou tohto riešenia.

robotická ruka
robotická ruka 1

Programovanie robotov v prostredí NX CAM tiež využíva ďalšie funkcie, ktoré sú typické pre CAM, ako asociativita 3D modelov a automatické generovanie dráh po zmene modelu. Rovnaký projekt NX, môže byť spracovaný na rôznych strojoch alebo robotoch rôznych typov alebo od rôznych výrobcov.

Simulácia celého robota je dôležitým nástrojom pri príprave správnej technológie tiež je možné skontrolovať a vybrať najlepšiu možnosť obrábania. Pohyb robotického ramena, vybaveného rôznymi nástrojmi musí brať do úvahy celý rad elementov obsiahnutých v systéme stroja, ako je napríklad zásobník nástrojov, palety, stĺpy a steny výrobnej haly, a dokonca aj prítomnosť ďalších robotov. NX je schopný detekovať nielen kolízie medzi všetkými týmito prvkami, ale aj približovanie sa k nim. Je signalizovaný rozsah prekročenia osí robota a limitov kinematiky.

Vďaka modernému a premyslenému rozhraniu systému umožňuje vysokú automatizáciu dokonca aj tých najzložitejších procedúr.

Priemyselný robot má aspoň o jednu os viac ako päťosové obrábacie stroje. Do ich riadiacich systémov boli vpísané tzv. “pravidlá robota.” Jedným z nich je orientácia nástroja, teda otáčanie ramena okolo osi kolmej k povrchu obrobku. Toto je šiesta os voľnosti, ktorá nie je typická pre konvenčné frézovacie rezné nástroje. Nástroje robota môžu mať akýkoľvek tvar, takže sa môžu orientovať v akomkoľvek smere: konštantne alebo relatívne vzhľadom k dráhe nástroja.

ABB robot
robot - leštenie

Ďalšie pravidlo sa vzťahuje na otočný stôl, na ktorom je obrobok namontovaný. Toto je siedma a “prebytočná” os, a preto môžete zvoliť pohyb stola v fixným smerom osi nástroja alebo meniť smer nástroja pri fixnom, ale ľubovoľnom uhle stola.

Iné pravidlo sa vzťahuje na koľaj, po ktorej sa robot pohybuje. Koľaj zväčšuje obrábací priestor. Môžete si zvoliť pohyb robota na koľajnici bez otáčania na strany, stála ale akákoľvek pozícia na koľaji a tiež bočné naklonenia ako tiež simultánny pohyb po koľaji s náklonom na strany. Programovanie a simulácia NX CAM Robotics prebieha v tzv. “Off-line” móde, bez prerušenia práce robota. Šetrí to veľké množstvo času v porovnaní s učením robota.

Hlavnými oblasťami použitia “obrábacích” robotov je obrábanie ľahko obrobiteľných materiálov, ako je hliník, drevo, plast, a rôzne peny. Pre tuhšie materiály, môžu vykonávať operácie, ako ohraňovanie, brúsenie, leštenie – kde sú sily malé. Ostatné operácie zahŕňajú rezanie, zváranie, maľby a nátery keramiky. Nehovoriac o ne-obrábacích operáciách, ako je montáž, ukladanie, balenie, práca v sklade, atď.

Modul Robotics je doplnok (add-on) pre NX CAM. Obsahuje simulátory a postprocesory pre roboty (Rapid S4, S4C, S4C + IRC5), KUKA (KRL KRC 1/2/3/4), Fanuc (TPE RJ2, RJ3, R30iA, R30iB), a riadiaci systém Sinumerik. Databáza robotov a strojov je stále rozširovaná výrobcom. Môžete si tiež objednať akýkoľvek postprocesor a simulovať akéhokoľvek robota, ktorý nie je v databáze NX CAM.

kinematika robota
+
Postprocesory

NX CAM: Postprocesory

Komplexné služby pre prispôsobenie NX CAM systému pre prácu s CNC strojmi a robotmi.

Firma GM System má dlhoročné skúsenosti s prípravou postprocesorov, simuláciou strojov a implementáciou NX CAM / CAM Express.

Naši zákazníci oceňujú odbornosť a profesionalitu našich riešení. Pomáhame spoločnostiam, ktoré ešte len začínajú v oblasti obrábania na CNC strojoch – pomáhame, vyriešiť prípadné sporné otázky týkajúce sa programovania strojov, alebo výberu správneho riadiaceho systému.
Spolupracujeme aj so skúsenými užívateľmi našich systémov – vytvárame postprocesory s pokročilými možnosťami a funkciami – aj pre špeciálne požiadavky

postprocesory2
posprocesory1

Na základe dlhoročných skúseností ponúkame:

 • Postprocesory určené pre stroje so štandardným použitím (plné využitie funkcií stroja) – pripravené na základe databázy postprocesorov, osvedčených v praxi na viacerých strojoch.
 • Zvláštne postprocesory vytvorené v súlade s potrebami zákazníka, vrátane špeciálnych požiadaviek pre funkciu stroja, prácu v NX CAM, formát NC kódu, atď
 • Príprava nezávislého modelu stroja používaného na simuláciu prevádzky stroja.
 • Pomoc pri zhotovení 3D modelu stroja pre potreby simulačných prác.
 • Aktualizácia postprocesorov a simulácií o najnovšie funkcie, ktoré sa objavujú v nových verziách NX CAM.
 • Implementácia a kontrola funkčnosti postprocesoru a simulácie u zákazníka priamo na CNC strojoch.
 • Pomoc pri zavádzaní CNC strojov bez dát / pokynov pre ich programovanie.
 • Podporujeme prakticky všetky komerčne dostupné riadiace systémy pre obrábacie centrá, sústruhy, viacúčelové centrá a drátorezy.
 • Podporujeme najobľúbenejších robotov na trhu v off-line programovaní súčasne s nevyhnutnou simuláciou pohybu robota.
postprocesory3
+
Hardvérové požiadavky

Požiadavky NX CAM

Minimálne hardvérové požiadavky pre NX CAM 11

Operačný systém (*) Microsoft Windows 7 64-bit Professional oraz Enterpris, Microsoft Windows 8 oraz 8.1, Microsoft Windows 10
Linux (64-bit) Red Hat Enterprise Linux Server/Desktop 7.0
Linux (64-bit) SuSE Linux Enterprise Server/Desktop 12
Mac OS X Version 10.10.3
Prehliadač Internet Explorer 10 alebo 11
Procesor Intel Core 2 Duo 2.0 alebo 2.2 GHz
RAM 8 GB (16 odporúčané)
Grafická karta** S podporou 3D grafiky a rozlíšením OpenGL 1280 x 1024 (alebo vyšš
Voľného miesta na disku min. 15 GB
Ostatné Środowisko wykonawcze języka Java

*    Systemy operacyjne Windows XP oraz Windows Vista zostały wycofane z oferty firmy Microsoft. Firma Siemens PLM Software nie zaleca, aby NX11 był instalowany na tych platformach.

**    Informacje na temat certyfikowanych kart graficznych i ich sterowników, zalecanego systemu operacyjnego oraz dedykowanych stacji roboczych są dostępne na stronie producenta oprogramowania firmy Siemens lub w dokumentacji oprogramowania.

+
Na stiahnutie

NX CAM: Na stiahnutie

NX CAM - komplexnosť a flexibilita

NX CAM je najkomplexnejšie a najflexibilnejšie riešenie pre podporu procesu vývoja produktu v priemysle. Ponúka najvyššiu úroveň integrácie medzi rôznymi oblasťami konštruovania v otvorenom prostredí pre spoluprácu.

Najdôležitejšie prínosy zavedenia softvéru NX CAM

nx cam i2-114

Skrátenie času prípravy produkcie a programovania obrobku

Priateľské pracovné prostredie, intuitívne rozhranie a široká škála schopností NX CAM umožňuje vytvárať produkčné procesy rýchlo a bezpečne, znižovať dobu programovania a zvyšovať efektivitu práce programátorov.

nx cam i3-114

Eliminácia prestojov a zvýšenie produkcie obrábacích strojov

Verifikácia nástrojových dráh s použitím simulácie stroja, ponúka optimalizáciu procesu bez nutnosti zastavenia stroja.

nx cam i1-114

Eliminácia chýb pri programovaní a zlepšenie bezpečnosti procesov

Eliminácia nákladných a nepredvídateľných chýb pri programovaní, zvýšenie bezpečnosti a skrátenie času do začiatku projektu.

nx cam i4-144

Zvýšenie výrobnej kapacity a zlepšenie konkurencieschopnosti firmy

Široká škála funkcií umožňuje navrhnúť komplexné výrobné procesy v jedinom prostredí, to sa okamžite premieta do zvýšenej konkurencieschopnosti výroby dielov, čo prispieva k posilneniu postavenia na trhu.

Firma GM System je autorizovaným dodávateľom softvéru NX CAM

Dodávame licencie softvéru a postprocesory pre všetky druhy strojov a riadiacich systémov dostupných na slovenskom trhu.